The Panda Wears Prada~


当心坠落    -[大城大事]
Time:2007-09-05

我们学校今天上报纸头条了.
再熟悉不过的3栋宿舍,
虽然已经离开大学城,
但发生这样的事情都感到心寒.
死真是一个很恐怖的词,
特别是对于一个不想死的人来说.
师妹,我们都为你心痛...


  Posted at  2007-09-05 19:54  Edit | Trackback(0)

Comments

做人真系化
 回复 sou 说:
系咯系咯。。。真系惨。。。
(2007-09-10 21:51:53)
Posted by sou ()  at   2007-09-09 17:48:51  [回复]

你师妹真係好无辜啰....god bless her
 回复 cha 说:
系咯。。。天来横祸啊。。。
(2007-09-08 13:48:20)
Posted by cha ()  at   2007-09-07 17:51:32  [回复]

唉。。真系好可惜。。

莫非呢d就系宿命。。

把握现在啊要!!
 回复 yoga 说:
哎~~我觉得呢D真系命尼噶~~~要珍惜眼前啊~~~
(2007-09-08 13:45:51)
Posted by yoga ()  at   2007-09-06 12:25:28  [回复]